قسم الآدب العربي

dept lettres

قسم اللغات الأجنبية

dept langues

قسم العلوم الطبيعية

dept sciences n

قسم العلوم الدقيقة

dept siences exactes

دليل المدرسة

guide ecole

عروض للمنح الدراسية

bourses

الأنشطة الرياضية

activites sportifs

SNDL

sndl

A A A

Appel à candidatures pour l’octroi de bourse dans le cadre du programme de coopération Algéro-Hongrois

Les inscriptions sur le lien suivant :

 www.stipendiumhungaricum.hu